"સ્નાતક કક્ષાના "બી" ગૃપના અભ્યાસક્રમો માટેની માહિતી પુસ્તિકા તા.૨૮.૦૫.૨૦૧૯ના રોજ વેબસાઇટ પર મૂકવામાં આવશે "                                              "બી-ગૃપ કોમન એડમિશન ૨૦૧૯-૨૦૨૦ નોટિસ (Revised)"                                              "એ ગ્રુપ કોમન એડમીશન ૨૦૧૯-૨૦૨૦ નોટિસ"                                              “ડેરી ફાર્મર એન્ટરપ્રેન્યોર તાલીમ” પ્રવેશ અંગેની જાહેરાત તથા અરજી ફોર્મ સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ: ૦૩/૦૬/૨૦૧૯                                              NIRF 2019 Ranking Certificate                                               Genomes@AAU                                             રાજ્યની કૃષિ યુનિવર્સિટીઓની જૂનીયર કલાર્કની ભરતી પ્રકિયા મોકુફ રાખવા અંગેની અગત્યની જાહેરાત                              

 
 
Photo Gallery X