સ્નાતક કક્ષાના "બી" ગૃપના અભ્યાસક્રમો અંગેની માહિતી પુસ્તિકા શૈક્ષણિક વર્ષ : ૨૦૧૯-૨૦                                              "એ ગ્રુપ કોમન એડમીશન ૨૦૧૯-૨૦૨૦ નોટિસ"                                              NIRF 2019 Ranking Certificate                                               Genomes@AAU                                                                  Delegates Images

 
 
Photo Gallery X